Rudolf Opletal: Nivnice a její obyvatelé (hřbet)

Rudolf Opletal (1881—1962) | obsah

redakční poznámky

Poněvadž původní autorův rukopis (strojopis) vznikal v 1. pol. 20. století (doplněn 1952), je třeba uvést několik upřesnění a upozornit na redakční úpravu původního textu.

Autorova historická gramatika (interpunkce, slovosled ad.) byla při přepisu zachována a respektována kvůli autentickému vyznění dobových zápisů. Velké písmeno bylo změněno na malé pouze ve slově „bánovskéj“ v písni „U bánovskéj Boží muky“ a bylo sjednoceno psaní jmen náboženských postav (velká písmena). Zachovali a respektovali jsme i původní dialekt v textu, zaznamenává a přibližuje nám typické nivnické nářečí. Sem patří také upozornění na autorskou záměnu příjmení osob v textu i ve slokách písní (uvedená příjmení se v Nivnici nevyskytují).

Oproti originálu jsme změnili časové označení „v minulém století“ za upřesnění „v 19. století“ (*). Byla opravena též nepřesnost při charakteristice Vánoc – místo „největší církevní svátek v roce“ jsme užili označení „jeden z největších svátků v roce“ (**). Další faktografické údaje (lokální, historické) byly ponechány beze změny, abychom poskytli náhled na původní text, byli věrni redakčnímu rozhodnutí – nedoplňovat text dodatečnými poznámkami, tedy nesuplovat kritické vydání. Autorovy doplňující poznámky jsme oproti současným zvyklostem ponechali až na výjimky (texty písní) v kulatých závorkách.

Přepis písňových textů si zcela ojediněle vyžádal přidání slabik do těch slok písní, které neodpovídaly notovému frázování první sloky a kde bylo doplnění přirozené. Stalo se tak pouze v těchto případech: v písni „Na téj lúce“ bylo doplněno zájmeno „to“ v 1. řádku 2. sloky, v písni „V tom Brodě“ bylo zdvojeno slovní spojení „šej, haj“ ve 3. sloce a v písni „V Novém Městě“ byl přidáno „ej“ před slovní spojení „šablenka krvavá“ ve 3. sloce. V jiných případech, kdy by došlo k porušení smyslu textu, byla ponechána původní varianta: v písni „Přiď sa na mňa, milá“ 2. sloka zůstala beze změny – před slovy „vyskočíl“ a „ohlédá“ však vzhledem k notovému zápisu chybí vždy 1 slabika.

V celém svém díle autor zachovává členění kapitol především podle ročních období. Tomu jsme podřídili i řazení těch kapitol, které jsou v originálu ojediněle uvedeny na jiném místě. Text byl doplněn životopisným přehledem o Rudolfu Opletalovi Ivany Hladišové, který vyšel v Nivnických novinách k jeho 120. výročí narození. Letos je tomu právě o 10 let víc. V dodatcích jsme připojili dobové texty (1941) pro dokreslení literární i muzikantské činnosti Rudolfa Opletala.

Z typografického hlediska uvádíme, že v publikaci jsou využity fonty z rodiny Andulka, zakoupené ze Střešovické písmolijny. Sazba notopisu vznikla s využitím editoru OpenOffice.org Writer s rozšířenou funkčností o zásuvný modul LilyPond.

Tento sborník byl publikován, na nosiči CD–ROM, jako součást publikace Nivnice v proměnách času, kterou vydal Obecní úřad Nivnice ve spolupráci s Nadačním fondem Dr. Kachníka u příležitosti oslav 750. výročí doložené první písemné zmínky o obci Nivnice v r. 2011. Rukopis Rudolfa Opletala je uložen v Knihovně Jana Kučery (Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě), sign. Bu 513. Text přepsal Aleš Kapsa, grafickou úpravu navrhl a realizoval Pavel Skyba. Výsledná podoba tohoto textu vznikala v rozpětí let 2000 až 2011.

 

Zdroje: [ www.nivnice.cz ] [ www.mjakub.cz ] [ www.pismolijna.cz (stormtype.com) ] [ www.openoffice.org ] [ www.lilypond.org ]

Rudolf Opletal (1881—1962) | obsah


Lipina: zpěvníky
Lipina: společný seznam písniček